feedback
Tystrup-Bavelse Søerne Sydfyn Stevns klint Skjern å Skagens_odde Roskilde_fjord Randbøl hede Odsherred_buerne Nordøstfalster Nationalpark_vadehavet Nationalpark_thy Nationalpark_mols Nakskov_fjord Møns klint Lillebælt Læsø Kongernes_nordsjaeland København Klosterheden_bovbjerg Karrebaek_fjord Hindsholm Himmerland Hedeland Køge bugt Hærvejen_dollerup_bakker Haderslev_tunneldal Fur Flensborg fjord Det sydfynske øhav Det Danske Søhøjland Bornholm
Bornholm Kongernes Nordsjælland København Hedeland og Køge Bugt Strandpark Roskilde Fjord Stevns Klint Møns Klint Nordøstfalster Nakskov Fjord Karrebæk Fjord Tystrup-Bavelse Søerne Odsherredbuerne og Lammefjord Det Sydfynske Øhav Sydfyn Hindsholm Lillebælt Flensborg Fjord Haderslev Tunneldal Nationalpark Vadehavet Randbøl Hede Skjern Å Nationalpark Mols Bjerge Det Danske Søhøjland Hærvejen og Dollerup Bakker Klosterheden Himmerland Fur Nationalpark Thy Læsø Skagens Odde

Smakkecentret på Strynø
54.90331 / 10.62240

Havnen i Ærøskøbing
54.89146 / 10.41211

Se flere naturperler
Natur perlerne
Nyheder / Info

Det Sydfynske Øhav - Naturen_ _

Øerne i Det Sydfynske Øhav er meget forskellige. Mange sjældne planter vokser på strandengene, og øhavet er yngleområde og opholdsplads for vandfugle i tusindvis.

Fyn vrimler med øer

Det vrimler med øer i Det Sydfynske Øhav. Øerne er grønne og frodige og indbyder til friluftsliv for alle aldre. I alt er der mere end 55 øer, småøer og holme i det lavvandede hav. Livet på øerne er meget forskelligt. Nogle tiltrækker mest turister om sommeren, mens andre har deres helt eget liv året rundt. Andre igen er ubeboede og giver mulighed for store naturoplevelser.

Øhavet strækker sig fra Helnæsbugten i vest over de sydfynske alper til den lille fiskerby Lundeborg. Fra Sydfyns kystlinje strækker havet sig sydover. Øerne Langeland og Ærø er de sydligste i Det Sydfynske Øhav. Området strækker sig over 480 kvadratkilometer.

Mange sjældne planter vokser på strandengene, og øhavet er yngleområde og opholdsplads for vandfugle i tusindvis. Det Sydfynske Øhav er derfor udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde.

I nogle områder, der er udpeget som reservater for ynglende fugle, er der særlige adgangskrav. På den måde kan der tages hensyn til det helt specielle dyre- og planteliv.

_

Landskabet er druknet

Det Sydfynske Øhav er et druknet istidslandskab med et væld af landskabsstrækninger i forskellige former, først og fremmest øer, men også holme, odder og drag.

Oprindeligt var det druknede landskab et istidslandskab med bakker og dale. Landskabet blev oversvømmet i stenalderen, og i dag er det kun bakketoppene, der dukker op som øer, holme og drag. Dalene ligger under vandet.

Der er mange forskellige naturfænomener langs kysterne. For eksempel strandvolde, strandenge og steder hvor to strømme mødes.

Ålegræs vokser på undervandsengene. Den smalbladede blomsterplante er et vigtigt opvækstområde for mange fugle, fisk og smådyr som snegle og krebsdyr. Ålegræs er en god forureningsindikator, da den er meget følsom over for forurenet og iltfattigt vand. Udbredelsen af ålegræs er blevet mindre på grund af iltsvind i det sydfynske område.

_

Planter der tåler salt

Salte strandenge langs kysterne er karakteristiske for området. Det vil sige, at planterne er tilpasset den høje saltkoncentration i jorden. Normalt er salt giftig for planter, men her på det lavtliggende område vokser planter, der kan tåle at blive oversvømmet med saltvand to gange i døgnet.

Kveller, hindeknæ og tangurt er blandt de planter, som tåler salt. Tangurt er sjælden, og Danmark har 20 procent af verdens samlede bestand af tangurt. Planten er meget sårbar, og man passer på den ved hjælp af naturpleje. Får, heste og kreaturer bliver sat til at græsse de hurtigt voksende planter som for eksempel tagrør.

Vandfugle yngler ved kysterne, og terner og måger yngler i store kolonier.

Ynglepladserne er ofte de små ubeboede øer. Her kan der være ynglekolonier af stormmåge, hættemåge og sølvmåge. I selve øhavet ses havterner, dværgterner, splitterne og fjordterne.

Langs kysterne lever der mange dyr på det lave vand for eksempel strandkrabbe, fjordrejer og blåmuslinger.

_

Ærø - hyggelige købstæder og fin natur

Blide strandlinjer, forrevne kyststrækninger og bølgende bakker. Naturen er den største attraktion på Ærø, men der er også de fineste gamle huse at finde.

Ærø er en af de større øer i Det Sydfynske Øhav. Øen er 30 kilometer lang, og på det bredeste sted er den 8 kilometer bred. Ærø er en af de mindste ø-kommuner i Danmark. Der bor cirka 7.000 mennesker på den 88 kvadratkilometer store ø.

_

Tre hyggelige byer tæt på havet

Øen har tre havnebyer: Marstal, Ærøskøbing og Søby. Der er havn, rederier, værfter og navigationsskole i Marstal. Ærøskøbing byder på historiske gamle gader og huse tilbage fra 1600-tallet. Havnen er et hyggeligt sted at gå en tur. Her er 275 bådpladser, legepladser og grillpladser. Søby i nord er øens industricentrum med Søby Skibsværft og øens eneste fiskerihavn.

Der er ingen skov på Ærø, men der er ved at blive etableret skov otte steder på øen.

På Gråsten Nor ved Drejet vokser orkideer, maj-gøgeurt og eng-ensianer. Stor Kobbersneppe og brushane har tidligere ynglet her, men er nu forsvundet. Sjældne græsarter og insekter er at finde på Voderup klint. For eksempel løbebillen stor guldløber.

_

Verdens største solfangeranlæg

Ærøs mål er at blive 100 % forsynet af vedvarende energi. Øen har verdens største solfangeranlæg på godt 18.000 kvadratmeter. Det dækker 30 % af varmeforbruget i Marstal. Anlægget sparer hvert år et forbrug på 800.000 liter olie. Det er muligt at komme på rundvisning ved solfangeranlægget om sommeren.

Her kan du læse mere om Ærø:

www.arre.dk

_

Lille Lyø

Lyø er en lille ø, men den byder på store oplevelser. Her er fortidsminder, flotte strande og bindingsværkshuse. Øen ligger sydvest for Faaborg, og er den vestligste ø i Det Sydfynske Øhav. Der bor omkring 130 beboere på øen, hvis areal er 60 kvadratkilometer.

Landskabet er varieret. Det er fladt mod vest og bakket mod øst, hvor der er to frodige tunneldale. Fra midten af øen er der flot udsigt over Horne land mod nord og Als mod syd.

Ynglefuglekolonier med terner og måger er der flere af på øen, og strandengsområdet Revet er udlagt som ynglefuglereservat. I Vestersjo er der et fugletårn, hvorfra man kan iagttage fuglene uden at forstyrre dem.

Lyø By er bevaringsværdig med fredede bindingsværkshuse og et fint gadekær. Her er købmand, kro, skole og kirke. Der er gode badestrande og fine muligheder for at fiske.

Fortidsmindet Klokkestenen ligger på vestkysten. Det er en runddysse fra bondestenalderen. Stedet egner sig fint til en madpakkepause.

Der er gode vandrestier rundt på øen og en primitiv overnatningsplads.

_

Svelmø er ubeboet

Svelmø består af to øer; Lille Svelmø og Store Svelmø. Øerne er ubeboede. Svelmøerne er privatejede, men det er tilladt at færdes langs stranden og på uindhegnede, uopdyrkede arealer.

En tur til Svelmø er en sjælden mulighed for at komme ud i den øde danske natur. For at komme derud, skal man vade cirka 500 meter med vand til lårene. Man skal gå fra den fynske kyst. I Åstrup på Svendborg-Faaborg-landevejen skal man dreje mod Nakkebølle og derefter gå helt ud til kysten. Der er skiltet til Svelmø.

Det er også muligt at sejle til Svelmø. Der er gode ankringsmuligheder vest, syd og øst for Store Svelmø.

Lille Svelmø er lav, aflang og uopdyrket. Det er en 2,5 kilometer lang smal tange, der er i konstant forandring afhængig af vind og vejr. Den vokser om vinteren med nye sandaflejringer. Der er dannet et stor hav-sø på midten af øen, hvor der samles mange fugle om vinteren. På Lille Svelmø findes den sjældne strandnellike

Store Svelmø er en bakket moræneø, hvor det højeste punkt er 15 meter over havets overflade.

Tårnfalk og digesvaler yngler på stejle klinter. Strandplanter er strandkål, strandkarse og strandasters.

Drag og spejlvendte odder forbinder de to øer.

_

Holmen Lille Egholm

En holm er en lille, ofte ubeboet, ø. Lille Egholm er en flad holm, der ligger over for Store Egholm. Den er fyldt med fugle og omgivet af lavt vand og sten.

Holmens form minder om Bornholm. Stranden er smal, stenet og fyldt med store sten. Inde på øen findes en strandsø. På holmens nordlige del vokser der tagrør.

Lille Egholm er blevet indtaget af svaner.

Rent botanisk er holmen spændende. Her vokser strandengsplanter som kveller, sandkryb, smalbladet kællingetand, stilket kilebæger, strandgåsefod og tætblomstret hindebæger,

Lille Egholm ejes af private fra fortrinsvis Ærø. Du må af hensyn til fuglene ikke gå i land fra 1. marts til 15. juli. I den periode yngler edderfugl, grågås og stenvenderen.

Læs mere om Lille Egholm her:

www.sydfynskeoehav.dk

_

Fredede områder i det sydfynske øhav

En del af det sydfynske øhav er fredet. Et område fredes sædvanligvis for at bevare dets naturværdier og for at sikre, at offentligheden kan færdes i området. Du kan altså sagtens tage på tur i de fredede områder. I øhavet er bl.a. Danmarks største strandeng, Monnet, fredet sammen med flere kirker på småøerne i øhavet.

_

_