feedback
Tystrup-Bavelse Søerne Sydfyn Stevns klint Skjern å Skagens_odde Roskilde_fjord Randbøl hede Odsherred_buerne Nordøstfalster Nationalpark_vadehavet Nationalpark_thy Nationalpark_mols Nakskov_fjord Møns klint Lillebælt Læsø Kongernes_nordsjaeland København Klosterheden_bovbjerg Karrebaek_fjord Hindsholm Himmerland Hedeland Køge bugt Hærvejen_dollerup_bakker Haderslev_tunneldal Fur Flensborg fjord Det sydfynske øhav Det Danske Søhøjland Bornholm
Bornholm Kongernes Nordsjælland København Hedeland og Køge Bugt Strandpark Roskilde Fjord Stevns Klint Møns Klint Nordøstfalster Nakskov Fjord Karrebæk Fjord Tystrup-Bavelse Søerne Odsherredbuerne og Lammefjord Det Sydfynske Øhav Sydfyn Hindsholm Lillebælt Flensborg Fjord Haderslev Tunneldal Nationalpark Vadehavet Randbøl Hede Skjern Å Nationalpark Mols Bjerge Det Danske Søhøjland Hærvejen og Dollerup Bakker Klosterheden Himmerland Fur Nationalpark Thy Læsø Skagens Odde

Pamhule Skov
55.22157 / 9.41742

Se flere naturperler
Natur perlerne
Nyheder / Info

Haderslev Tunneldal - Naturen_ _

Haderslev byder på istidslandskab og Pamhule Skov. Tunneldalene er skabt af floder under isen i istiden, og de er talrige i området. I år 2000 blev dele af Pamhule Skov udlagt som naturskov, så den udvikler sig uden indgriben fra mennesker. Skoven har mange specielle fuglearter, bl.a. lever hvepsevåge og isfugl her.

Is skabte tunneldalen ved Haderslev

Man kan se tunneldale mange steder i Danmark, men de er mest talrige og tydelige Østjylland. Her fortsætter mange fjorde mod vest i tunneldale. Sådan er det også med Haderslev Fjord, som mod vest fortsætter i Haderslev Tunneldal. I dag strækker Haderslev Tunneldal sig over et 25 km langt bælte fra Haderslev Fjords udmunding i Lillebælt til Vojens i vest.

Tunneldalene opstod under den sidste istid, som begyndte for ca. 117.000 år siden og sluttede for ca. 11.500 år siden. Da isen havde sin største udbredelse, var hele Østjylland dækket af et op mod 2 km tykt isskjold. Om sommeren tøede det øverste lag af isen, og smeltevandet løb ned gennem sprækker til isskjoldets bund. Det betød, at der opstod mægtige floder under isen. Floderne løb mod vest, og når de nåede isranden, løb de gennem porte i isen og ud i det åbne landskab. Vandet havde stor kraft. Floderne borede tunneler i isen og udgravede render i landskabet. Da isen trak sig tilbage mod nord og øst, lå tunneldalene tilbage som vidnesbyrd på istidens voldsomme, skjulte floder.

I dag er de store smeltevandsfloder for længst forsvundet fra Haderslev Tunneldal, men dalen er stadig rig på vandløb og søer. Smeltevandsfloderne løb mod vest, ud mod isranden. Det betød, at de flere steder faktisk løb op ad bakke. Isens vægt betød, at vandet fik et enormt tryk, som gjorde, at smeltevandfloderne til en vis grad kunne ignorere tyngdekraften. Nu er isen væk, og derfor må vandløbene i Haderslev Tunneldal atter bøje sig for tyngdekraften og løbe mod øst ned ad bakke til Haderslev Fjord.

I middelalderen begyndte man at opstemme åerne for på den måde drage nytte af vandet ved at drive mølleri. Der var møller ved Tørning, Christiansdal og Haderslev. Vandet er blevet opstemmet, og på den måde er søerne Stevning Dam og Haderslev Dam blevet dannet.

_

Pamhule skov

Pamhule Skov er med sine 300 ha den største skov i området ved Haderslev Tunneldal. Skoven  danner et sammenhængende skovbryn på sydsiden af Haderslev Tunneldal. Bakkerne og skrænterne i tunneldalen er for stejle og svært tilgængelige til, at det er muligt at udnytte området til landbrugsjord, og derfor har skoven fået lov til at udvikle sig, så den i dag er varieret og rummer forskellige planter og træer.

I år 2000 blev et større område udlagt som naturskov. Der er gamle ege i skoven, og halvdelen af Pamhule Skov består af bøg. Resten af skoven består af nålebevoksninger. Der løber mange bække i skoven. Bibækken er særlig idyllisk. Der er kildevæld mange steder i området, og man finder ask, rødel og avnbøg.

Pamhule Skov har mange specielle fuglearter. Hvepsevåge og isfugl lever her. Af ynglefugle kan nævnes ravn, bjergvipstjert, kernebider, grønspætte og rødtoppet fuglekonge.

_

Hindemade blev oversvømmet

I 1935 inddæmmede og afvandede man mosen Hindemade vest for Haderslev Dam. Samtidig omlagde man Tørning Å til en kanal. På den måde fik man mere landbrugsjord. Ved at dræne og pumpe blev der skabt et 60 ha stort engareal i Hindemade, der kunne bruges til græsning og kornavl.

For at hjælpe naturen valgte man i 1994 at sætte 45 ha af Hindemades enge under vand. Den lavvandede sø virker nu rensende på vandet, inden det løber ud i Haderslev Dam. Samtidig er der blevet dannet et nyt naturområde med et rigt fugleliv.

_

Dyrene i området

Man kan se isfugle ved Tørning Kanal. Chancen er størst mellem Tørning Mølle og Christiansdal.

Der er et myldrende fugleliv ved Hindemade. Fuglelivet kan nydes fra skrænterne eller fra fugletårnet ved sydvestenden af Hindemade.

Dyrehaven har hjorte, der især opholder sig på sydvestsiden ned mod Haderslev Dam. Her er også et rigt fugleliv med ænder, hejrer, lappedykkere og skarver. Havørnen svæver i luften over Haderslev Fjord, hvis man er heldig.

_

Fredede områder

I området omkring Haderslev Tunneldal ligger adskillige fredede kirker. Kirkerne ligger tit meget markant i landskabet, og for at sikre både en flot udsigt fra kirken og synet af kirken fra afstand, er områderne omkring kirkerne fredet. Omkring tunneldalen er bl.a. Grarup Kirke, Øsby Kirke og Åstrup Kirke fredet.

_

Bidrag til naturperle Haderslev Tunneldal
Brunsttur i Haderslev Dyrehave
Du kan i sept. - oktober opleve Danmarks største hjortevildt i brunst og med lidt held også en flot solnedgang, når du deltager på en brunsttur i Haderslev Dyrehave. Her kan du opleve kronhjorten og høre dens ”ur-brøl”, når det gennemtrænger aftenidyllen. Tag medpå en tur gennem dyrehaven, hvor guiden fortæller om naturen, kronhjortene, dådyrene og lidt om områdets historie. Se mere på www.naturguider.dk.
Brunsttur i Haderslev Dyrehave
Du kan i sept. - oktober opleve Danmarks største hjortevildt i brunst og med lidt held også en flot solnedgang, når du deltager på en brunsttur i Haderslev Dyrehave. Her kan du opleve kronhjorten og høre dens ”ur-brøl”, når det gennemtrænger aftenidyllen. Tag medpå en tur gennem dyrehaven, hvor guiden fortæller om naturen, kronhjortene, dådyrene og lidt om områdets historie. Se mere på www.naturguider.dk.