feedback
Tystrup-Bavelse Søerne Sydfyn Stevns klint Skjern å Skagens_odde Roskilde_fjord Randbøl hede Odsherred_buerne Nordøstfalster Nationalpark_vadehavet Nationalpark_thy Nationalpark_mols Nakskov_fjord Møns klint Lillebælt Læsø Kongernes_nordsjaeland København Klosterheden_bovbjerg Karrebaek_fjord Hindsholm Himmerland Hedeland Køge bugt Hærvejen_dollerup_bakker Haderslev_tunneldal Fur Flensborg fjord Det sydfynske øhav Det Danske Søhøjland Bornholm
Bornholm Kongernes Nordsjælland København Hedeland og Køge Bugt Strandpark Roskilde Fjord Stevns Klint Møns Klint Nordøstfalster Nakskov Fjord Karrebæk Fjord Tystrup-Bavelse Søerne Odsherredbuerne og Lammefjord Det Sydfynske Øhav Sydfyn Hindsholm Lillebælt Flensborg Fjord Haderslev Tunneldal Nationalpark Vadehavet Randbøl Hede Skjern Å Nationalpark Mols Bjerge Det Danske Søhøjland Hærvejen og Dollerup Bakker Klosterheden Himmerland Fur Nationalpark Thy Læsø Skagens Odde

Lille Vildmose Centret
56.88785 / 10.22129

Store Blåkilde
56.78370 / 9.91833

Se flere naturperler
Natur perlerne
Nyheder / Info

Himmerland - Naturen_ _

Himmerland er det område i Danmark med flest kilde-væld. Store Blåkilde, Lille Blåkilde, Ravnkilde og Springkilden er de mest besøgte kilder, men der findes mange andre smukke kilder i området. Vandet er så rent, at man kan drikke af det.

Skovene i Himmerland

Rold Skov består af et enormt skovkompleks på omkring 8000 hektar. Her vokser især rødgran. Når Rold skov er så rig på meget gamle graner og andre træer, så skyldes det blandt andet den frodige morænejord. Under istiden bragte isen store mængder sand, grus og ler med sig, og derfor er der morænejord i det meste af Danmark.

Den meget gamle bøgeskov, som kaldes naturskov, er heldigvis også velbevaret. De største områder med oprindelig naturskov findes i Rebild Bakker, Bjergeskoven, Troldeskoven og Urskoven. I Rebild Bakker og i Troldeskoven ligner de flerstammede træer nærmest smukke skulpturer. De er ofte krogede og knortede – den slags træer kaldes for 'purker' på Himmerlandegnen.

_

Mystisk mose

Den største og mest velbevarede højmose i Nordvesteuropa ligger i Himmerland - nemlig Lille Vildmose.

Ordet 'højmose' bruges om moser, hvor tørvemos (Sphagnum) efter tusinder af års vækst opbygger et tykt lag af tørv, som får mosen til at hæve sig op over resten af landskabet. Trods navnet er Lille Vildmose større end Store Vildmose, der ligger nord for Limfjorden. Området Lille Vildmose er godt 5000 hektar stort.

I stenalderen hævde undergrunden sig, og lavvandede søer og sumpe blev til moser. I jernalderen blev der langsomt opbygget en kolossal pude af sphagnum, som igennem de næste 1500 år dannede tykke lag af højmosetørv. I den sydlige del er højmosen helt uopdyrket. Dette område er 20 kvadratkilometer stort og er dermed det største højmoseareal i Nordeuropa. Tørvelagene har her en tykkelse på helt op til 5 meter.

En højmose er levende og får kun tilført vand og næring med regnen og vinden. Derfor er højmosen utrolig næringsfattig, og de planter, der vokser der, er helt særlige. Orkideen fruesko er for eksempel en spændende plante at studere, inden man besøger stedet.

Tæt på lille Vildmose ligger Høstemark skov. Høstemark skov er en græsningsskove, hvor naturen er præget af, at man i gamle dage har haft kreaturer græsende. Her vokser der eg, bøg, el og ask. Samtidig er det et af de få steder i Danmark, hvor kongeørnen yngler, og der er en stor bestand af kronvildt og vildsvin, som er sat ud.

_

Drik af helt rene kilder

I Himmerland finder man Nordeuropas vandrigeste kilder. Der er intet andet sted mellem Alperne og Nordkap, hvor der er kilder, der giver så meget vand. Det ved man, fordi man har målt vandføringen, som er det antal liter vand, der løber igennem kilden per sekund.

Store Blåkilde, Lille Blåkilde, Ravnkilde og Springkilden er de mest besøgte kilder, men der findes mange andre smukke kilder i området. Lille Blåkilde er den største af kilderne i Rold Skov. Den giver cirka 150 liter vand i sekundet og er dermed den største kilde i Nordeuropa.

Vandet i kilderne er så rent, at man kan drikke det. Det er meget mættet med ilt, og vandets temperatur holder 7,5 grader året igennem. Disse forhold gør, at kilderne er fredede, for at man kan bevare det rige dyreliv og floraen i kilderne.

_

Store Blåkilde

Store Blåkilde ligger sydvest for Madum Sø i Willestrup Kjær. Det er en bassinkilde, og vandføringen i hovedkilden er knap 140 liter per sekund. Bassinbunden består af kridt. Og hvis vejret er til det, lyser bundens mælkeblå nuancer op gennem det klare vand.

Bassinet er cirka 12 meter bredt og har en dybde på 4-5 meter. Der er små kratere i bunden, hvorfra vandet vælder op med sådan en kraft, at man kan få en mønt til at holde sig oppe i strømmen over dem. Det er disse kratere, som kaldes kildevæld. Afløbet fra kilden ender i Willestrup Å.

I kildens klare vand kan man se store ørreder, og under hårde vintre tiltrækker den isfrie kildes lune vand også mange andre fisk. Med fiskene følger også fugle som vandstær, isfugl og bjergvipstjert om vinteren.

_

Ravnkilde

Ravnkilde ligger nordvest for Rebild Bakker - ligesom Lille Blåkilde på den østlige kant af Gravlevdalen. Det er forbudt at vade i kilden, men skovdistriktet har placeret sten i kilden, så det er muligt at komme tørskoet over den.

Ravnkilde er en sumpkilde, hvor vandet deler sig i småløb. Småløbene samler sig igen til en bæk, der strømmer mod Lindenborg Å. Denne bæk var tidligere reguleret ved afvandingskanaler, men nu finder vandet selv vej over engen mod Lindenborg Å.

Man ved ikke, hvor navnet Ravnkilde kommer fra. En forklaring kan være, at der har været ynglende ravne i området. Rold Skov var nemlig et af ravnens sidste opholdssteder i det nordlige Jylland.

_

Imponerende udsigtspunkt

Landskabet i Himmerland er flere steder præget af istiden. Det er både Rebild Bakker og Lindenborg Å gode eksempler på. Men man kan også nyde den smukke udsigt fra Muldbjerge, hvor de imponerende moræneknolde rejser sig markant op i luften fra det ellers flade land. Mod øst strækker udsigten sig langt ud over Kattegat, og mod vest ser man ud over Lille Vildmose. De markante bakker lå som en ø i det hav, der dækkede Lille Vildmose i stenalderen, men så forsvandt stenalderhavet. Der er udgivet en folder, som fortæller mere om Mulbjerge.

Med sine 43 meter over havets overflade er Gulhøj det højeste punkt på Mulbjerge. Landskabet omkring er smukt, da det er meget dynamisk: Der er både kystforland med vadeflader, strandenge og lave sandøer, der forsvinder og gendannes.

_

Fredede områder i Himmerland

En del af Øst-Himmerland, hvor Vildmosen og Rold Skov ligger, er fredet. Et område fredes sædvanligvis for at bevare dets naturværdier og for at sikre, at offentligheden kan færdes i området. Du kan altså sagtens tage på tur i de fredede områder. I området er bl.a kilderne i Rold Skovs østlige og sydlige del fredet, sammen med Gravlevdalen og Lille Vildsmose.

_