feedback
Tystrup-Bavelse Søerne Sydfyn Stevns klint Skjern å Skagens_odde Roskilde_fjord Randbøl hede Odsherred_buerne Nordøstfalster Nationalpark_vadehavet Nationalpark_thy Nationalpark_mols Nakskov_fjord Møns klint Lillebælt Læsø Kongernes_nordsjaeland København Klosterheden_bovbjerg Karrebaek_fjord Hindsholm Himmerland Hedeland Køge bugt Hærvejen_dollerup_bakker Haderslev_tunneldal Fur Flensborg fjord Det sydfynske øhav Det Danske Søhøjland Bornholm
Bornholm Kongernes Nordsjælland København Hedeland og Køge Bugt Strandpark Roskilde Fjord Stevns Klint Møns Klint Nordøstfalster Nakskov Fjord Karrebæk Fjord Tystrup-Bavelse Søerne Odsherredbuerne og Lammefjord Det Sydfynske Øhav Sydfyn Hindsholm Lillebælt Flensborg Fjord Haderslev Tunneldal Nationalpark Vadehavet Randbøl Hede Skjern Å Nationalpark Mols Bjerge Det Danske Søhøjland Hærvejen og Dollerup Bakker Klosterheden Himmerland Fur Nationalpark Thy Læsø Skagens Odde
Se flere naturperler
Natur perlerne
Nyheder / Info

Nakskov Fjord - Naturen_ _

Strandtudsen synger og nationalfuglen yngler her.

Lille fjord, mange øer

Der ligger 10 store og små øer i Nakskov Fjord, og da fjorden kun er 12 kilometer lang, kaldes den Danmarks ø-rigeste fjord. Nakskov Fjord ligger så vest på det flade Vestlolland, som man kan komme. Det mest opsigtsvækkende i området er Albuen, en 7,5 kilometer lang og smal sandtange. Den former næsten et hjerte i fjorden. Når man sejler langs fjorden, er der udsigt til dyrkede marker og fire meter høje stormflodsdiger. Tre af øerne i fjorden er beboede.

Det specielle ved Nakskov Fjord er, at det er et næsten lukket farvand på 50 km2. Det betyder, at det er trygt at sejle her, og der er meget at se på, da øerne ligger tæt indenfor et forholdsvist lille område. Man kan sammenligne naturen ved Nakskov Fjord med naturen i Det Sydfynske Øhav og Smålandsfarvandet.

_

Gå i land på en af øerne

Det er en meget lavvandet fjord – ofte er her under to meter dybt. Fjordbunden har dog naturlige og menneskeskabte sejlrender, der gør det muligt at sejle på fjorden. Det Gamle Løb er den ældste sejlrende. Den er formet af en smeltevandsflod, der opstod, da isen begyndte at smelte under den sidste istid. Når man er på en arrangeret sejltur på Nakskov Fjord, følger man ofte Det Gamle Løb.

Det er muligt at gå i land på Enehøje, der er fjordens største ø. Man kan også besøge Albuen og området omkring Engelsborg Slotø. Øen Vejlø er privatejet, men hvis man færdes der med almindelig omtanke for naturen, er alle velkomne.

Et stort inddæmningsarbejde efter en stormflod i 1872 har halveret fjorden. Der findes endnu spor af den gamle fjord i området, og en stor del af området ligger stadig under havniveau. I dag bliver det inddæmmede område brugt som landbrugsjord. Syd for fjorden er der stadig flere stednavne, der vidner om, at området engang var en ø. For eksempel Ydø og Saunsø. Diger beskytter idag mod oversvømmelser af det inddæmmede område.

_

Druknet land

Landskabet ved Nakskov Fjord kaldes et druknet morænelandskab. Det betyder, at hele området bestod af land efter den sidste istid. Landsænkninger og vandstigninger har langsomt druknet området, så det i dag består af mange små og større øer. Mellem øerne er der mange lave grunde, men de dybe sejlrender gør det muligt at sejle rundt på fjorden.

_

Øer med frodigt planteliv

Den største ø i fjorden er Enehøje, her kan man opleve et varieret landskab med bløde bakker, skrænter og strandenge.

På Enehøje er der et spændende planteliv og en frodig svampevækst. Denne type natur kaldes overdrev. Det er en naturtype, der i gamle dage dominerede det danske landskab, men som efterhånden er ved at forsvinde. Overdrevet var den del af en landsbys jord, der lå uden for de dyrkede marker, og som ikke var skov eller eng. Det opretholdes ved, at man lader dyr græsse der. Overlades naturen til sig selv, vil overdrevet blive til skov. Der er to store overdrev på Enehøje.

På Slotø kan man se Danmarks første orlovsværft fra 1510. På Vejlø kan man opleve ynglefugle og fjordens flotteste strandenge.

_

Strandnatur og historie på Albuen

Albuen er en krumodde, der ligger lige vest for fjorden. En krumodde er et stykke land – en odde – der ofte dannes på lavt vand ved kysterne. En krumodde danner en bue, der har en vindside, hvor bølger og vind fører sand og grus op på kysten. På læsiden dannes en lille vig med stille vand. Hvis buen når hele vejen rundt, kan der dannes en lagune eller en strandsø.

Albuen var en vigtig vinterhavn for flådens skibe og deres besætninger. Den dag i dag kan man stadig se en kirkegård med trækors, og der er rester fra middelalderens sildemarked.

På denne krumodde findes flere spændende strandnaturtyper og lave volde, der kaldes strandengsvolde.  De mange strandsøer lægger vand til Østdanmarks største bestand af strandtudser.

_

Strandtudsen synger

I vandhullerne på Albuen lever en af Danmarks mest sjældne tudser; strandtudsen. Den sjældne tudse genkendes på den gule stribe langs ryggen. Vandhullerne på Albuen er ikke ret dybe, og vandet i dem er salt. Forhold der passer strandtudsen særdeles godt. På lune aftener i maj kan man høre et helt kor af tudser, der synger med en kraftig trillende kvækken. Tag børnene med, og vis dem, hvor lyden kommer fra.

_

Nationalfuglen yngler her

Der findes mange fuglearter i området ved Nakskov Fjord. Ynglefuglene findes på øer, holme og på Albuen.

Danmarks Nationalfugl, knopsvanen, er den mest markante fugl, der yngler her. Man mener, at mere end 200 par yngler på holmene i fjorden hvert år. Også edderfuglen og skarven yngler i området. Hættemåge, splitterne, havterne og dværgterner yngler i kolonier på Albuen.

Om vinteren holder gæs og svaner pause fra deres træk på fjorden. Det vil sige, at de raster. De finder føde på nærliggende marker med rester af roer, vintersæd og vinterraps. Området syd for Nakskov Fjord er blevet den vigtigste rasteplads i Danmark for tundrasædgås, den nordvestsibiriske race af sædgåsen. Her kan man møde 3.000 – 5.000 gæs sammen med tusindvis af andre gæs som grågås, blisgås og bramgås. Også knopsvanen, edderfuglen, ryler og mange ænder raster i fjorden.

_

Økologisk netværk

Nakskov Fjord er et Natura 2000 område, der skal sikre områdets værdi som en del af et internationalt økologisk netværk af beskyttede naturområder. Natura 2000-områder er en del af EU's bestræbelser på at opfylde målsætningen om at stoppe forringelsen af naturens mangfoldighed senest i 2010. I alt 82 fuglearter er omfattet.

_