feedback
Tystrup-Bavelse Søerne Sydfyn Stevns klint Skjern å Skagens_odde Roskilde_fjord Randbøl hede Odsherred_buerne Nordøstfalster Nationalpark_vadehavet Nationalpark_thy Nationalpark_mols Nakskov_fjord Møns klint Lillebælt Læsø Kongernes_nordsjaeland København Klosterheden_bovbjerg Karrebaek_fjord Hindsholm Himmerland Hedeland Køge bugt Hærvejen_dollerup_bakker Haderslev_tunneldal Fur Flensborg fjord Det sydfynske øhav Det Danske Søhøjland Bornholm
Bornholm Kongernes Nordsjælland København Hedeland og Køge Bugt Strandpark Roskilde Fjord Stevns Klint Møns Klint Nordøstfalster Nakskov Fjord Karrebæk Fjord Tystrup-Bavelse Søerne Odsherredbuerne og Lammefjord Det Sydfynske Øhav Sydfyn Hindsholm Lillebælt Flensborg Fjord Haderslev Tunneldal Nationalpark Vadehavet Randbøl Hede Skjern Å Nationalpark Mols Bjerge Det Danske Søhøjland Hærvejen og Dollerup Bakker Klosterheden Himmerland Fur Nationalpark Thy Læsø Skagens Odde

Hestebjerggård ved Lejre
55.61561 / 11.96894

Parkeringspladsen i den sydlige udkant af Boserup skov
55.65537 / 12.03264

Se flere naturperler
Natur perlerne
Nyheder / Info

Roskilde Fjord - Naturen_ _

Besøg det smukke fjordlandskab, som nu er blevet nationalpark, Kattinge Sø og Boserup Skov. Fjorden er et af Danmarks vigtigste yngleområder for vandfugle. Her findes op mod 30 arter. Mellem 3.000 og 5.000 fuglepar yngler hvert år på holmene. De mest almindelige er hættemåger, stormmåger, sølvmåger, knopsvaner og ederfugle.

Nationalpark Skjoldungernes Land

I 2015 fik Danmarks sin fjerde nationalpark - nemlig Nationalpark Skjoldungernes Land. Nationalparken ligger i Roskilde-omådet, og nationalparken er en unik kombination af storslået natur, fortidsminder og kulturhistorie med fjordlandskabet og godslandskabet som omdrejningspunkter.

Nationalpark Skjoldungernes Land er opkaldt efter sagnhistoriens første danske kongeslægt, Skjoldungerne, i Lejre. Med sine 160 km2 er Nationalpark Roskilde-Lejre på størrelse med Nationalpark Mols Bjerge.

Området strækker sig fra midten af Roskilde Fjord til toppen af Sjælland og omfatter såvel det smukke fjordlandskab som store godsområder, vildtvoksende skove, landbrugsjorde og Roskildes middelalderby med domkirken, som er på UNESCOs liste over verdensarv.

Du kan læse mere om projektet og aktuelle aktiviteter i området på Skjoldungelandets hjemmeside.

_

Fjordlandskabet ved Roskilde Fjord

Brede vidder veksler med snævre vandløb. Mange steder skråner skrænterne stejlt ned mod vandet. Roskilde Fjord forgrener sig meget, og bredden på fjorden veksler en del. Området vrimler med øer og holme – 30 styk i alt. Langs kysten ses strandenge og rørsumpe. Det er en meget lavvandet fjord, der de fleste steder er 6 meter dyb eller endnu lavere. Eskilsø består af et bakket landskab, mens de andre øer har strandenge, sand og stenrev.

Roskilde Fjord er det eneste fjordlandskab i hovedstadsregionen. Fjorden opstod efter sidste istid, hvor havet skyllede ind over det bakkede morænelandskab og oversvømmede de laveste områder. Dale og bakker blev i løbet af istiden til bugter, halvøer og øer.

Roskilde Fjord er blevet mindre, da landet har hævet sig, og vandstanden er faldet. Stenalderkysten ligger i dag mellem 3 og 5 meter over det nuværenede vandniveau.

Fjorden er et af Danmarks vigtigste yngleområder for vandfugle. Her findes op mod 30 arter. Mellem 3.000 og 5.000 fuglepar yngler hvert år på holmene. De mest almindelige er hættemåger, stormmåger, sølvmåger, knopsvaner og ederfugle. Mange vandfugle kommer her også for at raste og æde. Området har international betydning for sangsvaner, knopsvaner, troldænder, hvinænder, store skalleslugere og blishøns. Hvis mere end 1 % af en bestemt fugleart findes i et område, siger man, at området er af international betydning for fuglearten. Roskilde Fjord er EF-fuglebeskyttelsesområde og EU-habitatområde samt naturreservat. Det betyder, at fuglene i store dele af fjorden ikke må forstyrres, og der må ikke foregå jagt.

_

Store Kattinge Sø

I den sydligste del af Roskilde Fjord ligger Store Kattinge Sø. Søen ligger nærmere betegnet ved Slinken, der er den inderste vig i Kattinge Vig. Søen er omkranset af grønne træer og brune rørskove. I den ene ende ligger en dæmning og en lejrskole.

Store Kattinge Sø er en lavvandet sø, der kun er omkring en meter dyb. Vandet er uklart, da der er et stort næringsstofindhold og mange alger i søen. Kornerup Å løber gennem søen og tilfører hvert år 50 millioner kubikmeter vand til søen. Om sommeren er den toppede lappedykker en karakteristisk fugl at iagttage i søen. Forældrefugle svømmer med de stribede unger på ryggen, og ungerne kan sidde fast, selv når forældrene dykker.

Der er et fugletårn på søens østlige side. Og her er nok at se på; i vinterhalvåret er Store Kattinge Sø en af Nordeuropas største rastepladser for troldænder. I kan se flokke på omkring 30.000 troldænder, der raster i søen om dagen. Stæreflokke sover i rørskovene omkring søen.

_

Boserup Skov som belønning til folket

Tag hele familien med til Boserup Skov en forårsdag. Skovbunden er kalkrig og består af muld, hvilket giver perfekte vilkår for farverige blomster. Kom og nyd synet af hvid, gul og blå anemone, kodriver og hulrodet lærkespore.

Boserup Skov blev i 1661 givet som belønning til borgerne i København. Belønningen kom fra Frederik den 3., der med gaven ønskede at sige tak for københavnernes indsats under svenskernes belejring af hovedstaden i 1658-1659. Skoven blev fredet i 1980 og hører i dag under Odsherred Statsskovdistrikt.

Københavns Kommune ville sælge skoven i 1995 på grund af pengemangel, men det fik de ikke lov til. Friluftsrådet gik ind i sagen. Hvalsøskovene og Boserup Skov forblev befolkningens eje, og man gik imod, at Københavns Kommune ville sælge ud af skoven til private. Det blev til en del af fundamentet med arbejdet med at etablere en nationalpark, der skal omfatte fjorden og det omgivende landskab.

Boserup Skov ligger ud til Kattinge Vig på en 15 meter høj morænebakke. Det vil sige en bakke af materiale, som stammer fra istiden. Den 150 hektar store skov er omgivet af lave arealer, der er blevet formet af havet og små vandløb. De lavere arealer er gammel havbund, hvor jorden er for næringsfattig til, at der kan vokse skov. Det er derfor, der ikke vokser træer ved Kattinge Vig.

_

Fredede områder ved Roskilde Fjord

Store dele af området omkring Roskilde Fjord er fredet. Et område fredes sædvanligvis for at bevare dets naturværdier og for at sikre, at offentligheden kan færdes i området. Du kan altså sagtens tage på tur i de fredede områder. Ved Roskilde Fjord er bl.a. Boserup Skov, halvøen Bognæs og området omkring det gamle Lindhold Gods fredet.

_